Sunday, June 13, 2010

இரவின் உறவு

இரவுக்குத் தெரியுமா உறவின் வேகம்?.
இரவுக்கும் தெரியும் ஆம் உறவின் வேகம்.
தெரிந்தே புரிகிறது உன்னிடம் களி
அறிந்தே மறுக்கிறது விடியவும் இனி

--
என்றும் அன்புடன்,
உங்கள் நீலமேகம்

No comments:

Post a Comment